Nguồn GốcSáng Lập | Chương Tŕnh HL | Từ HKĐ | HLV | Sinh Hoạt  
                                                      
    Liên Lạc | Bài ViếtNơi Khác | Trang chính    
 
     
 
 

   Sinh hoạt  tại  Pḥng tập Austin Aikido Tenshinkai.                      
                                            


      Kỷ niệm 1 năm sinh hoạt ( 1996 )                           
 

       
      Kỷ niệm 4 năm sinh hoạt ( 1999 )                                    
                                 
     
Hội  Tết                                                                            
                                                                        

                   
 Các Tân Huyền Đai tại Pḥng tập Austin Aikido Tenshinkai  


 


    Nguồn GốcSáng Lập | Chương Tŕnh HL | Từ HKĐ | HLV | Sinh Hoạt  
         Liên Lạc | Bài ViếtNơi Khác | Trang chính    
 

 
             Pḥng tập Hiệp Khí Đạo Việt Nam tại Austin, Texas, Hoa kỳ ( 1995 )