History | Founders  | Program |  Instructors |  Activities    
                                                        
  
 Contact Us  |  Articles | Links | Home    
     
 
 

  Some pictures's Binh Dinh/Sa Long Cuong School.

                                                              

                                                              
  Grand Master Truong thanh Dang       
    
                              
                                            

                                    

                        The gate of B / SLC Traditional Martial Arts School ( 1985 )

                                         
                                          Two Founders's pictures : BodhiDharma       
                                          and Quang Trung in the BD/SLC School.
      

                         
                                
                                       Gi binh kh để tập luyện tại V đường   

                                     


                     

    
     Bt tự của Sư trưởng qua những trang viết cho bi Roi

        " Tam bộ bnh Tin "

                                               
                                 

                                                                      

                                               
           Tm niệm của Sư trưởng :

                                


                 " Biết ni l biết, khng biết ni l khng biết "
                   ( . . . đ mới thực l biết vậy !     . . . vị chi giả ! )       
   
                  
  " Xưa nay sống được bảy mươi tuổi, thực khng c mấy người ! "

               Tm niệm cho người dạy v học v thuật :

                                                                 
  " Tn Sư trọng ạo "

                                                  


      The funeral of The Grand Master Truong thanh Dang .

                                                                        
                                     V Sư Trưởng Trng L văn Vn v Sư ph Trương b ương

                                                            
              

                          
        

                          
        
                                              
                                                               
   
        
          
                                                                                
                                                            
     

                                                     

                                                                            

                                       
                                 V Sư Trưởng Trng L văn Vn v V sư Vũ trung Nam
                                       ( Trưởng Trng đầu tin của V đường B-SLC )
                                     bn cạnh mộ phần của Cố Sư Trưởng v phu nhn.
   

                                                                

      History | Founders  | Program |  Instructors |  Activities  
       
         Contact Us |  Articles | Links | Home                

 
                 VietNamese Traditional Martial Arts BĐ/SLC Association 
                                     in  Austin,  TX. USA.  ( Since 1998 )